Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Prawo cywilne

Prawo zobowiązań:

 • opracowywanie, opiniowanie umów cywilno-prawnych,
 • dochodzenie odszkodowania za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy,
 • dochodzenie  odszkodowania wynikającego z czynów niedozwolonych (odszkodowania majątkowe i osobowe), w tym:
  -  zadośćuczynienie za doznaną krzywdę (uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, śmierć osoby najbliższej),
  - odszkodowanie z tytułu poniesionych kosztów leczenia, rehabilitacji, utraconych zarobków,
  - renta z tytułu niezdolności do pracy zarobkowej, renta dla najbliższych członków rodziny, 
 • dochodzenie odszkodowania komunikacyjnego (szkoda na mieniu i na osobie), reprezentacja w postępowaniach likwidacyjnych,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi, gwarancji,
 • dochodzenie roszczeń konsumenckich,
 • uznanie czynności za bezskuteczną (skarga pauliańska).

 

Prawo rzeczowe:

 • zasiedzenie nieruchomości,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • ustanowienie służebności,
 • ustanowienie drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności,
 • sprawy wieczystoksięgowe,
 • naruszenie posiadania.

 

Prawo spadkowe:

 • stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku,
 • realizacja obowiązków wynikających z zapisów testamentowych,
 • zachowek,
 • wydziedziczenie,
 • uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia,