Polski English
radca prawny Łącko radca prawny Nowy Sącz radca prawny Krościenko

Elektroniczne zwolnienia lekarskie

     Od 1 stycznia 2016 r. lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie - nazywane e-ZLA. Wprowadzanie elektronicznych zaświadczeń lekarskich potrwa do końca 2017 r.  Do tego czasu pacjent może otrzymać od lekarza zwolnienie lekarskie na dotychczasowych zasadach – na papierowym formularzu (ZUS ZLA) albo w formie elektronicznej (e-ZLA).

     Wprowadzenie elektronicznych zwolnień lekarskich stanowi znaczące ułatwienie zarówno dla pracowników (brak przekazywania pracodawcy dokumentu zwolnienia lekarskiego), pracodawców (możliwość szybkiej kontroli poprawności wykorzystywania zwolnienia lekarskiego), jak i lekarzy (usprawnienie pracy).

     Według nowych przepisów lekarz przekazuje zaświadczenie lekarskie e-ZLA (po jego podpisaniu z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP) drogą elektroniczną do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. ZUS udostępnia e-ZLA płatnikowi składek (np. pracodawcy) na jego profilu na PUE ZUS nie później, niż w dniu następującym po dniu otrzymania e-ZLA. Informacja ta jest przekazywana także ubezpieczonemu (m.in. pracownikowi) posiadającemu profil ubezpieczonego na PUE ZUS.

     Ponadto, przepisy przewidują możliwość wystawienia zaświadczenia lekarskiego na formularzu wydrukowanym z systemu. Taka sytuacja ma miejsce wówczas,  gdy wystawienie e-ZLA nie jest możliwe – w szczególności w razie braku połączenia internetowego lub braku możliwości uwierzytelnienia zaświadczenia lekarskiego. W takiej sytuacji lekarz ma  możliwość skorzystania z formularzy zaświadczeń lekarskich wydrukowanych wcześniej z systemu. Każdy wydrukowany przez lekarza formularz ma  identyfikator (serię i numer) i jest  zarejestrowany w systemie. Dane i informacje niezbędne do wystawienia zaświadczenia w tym trybie musi przekazać lekarzowi ubezpieczony. Takie zaświadczenie (opatrzone pieczątką i podpisem lekarza) zostaje przekazane ubezpieczonemu, który musi je przekazać płatnikowi składek. Następnie, takie zaświadczenie lekarskie, lekarz musi wprowadzić do systemu. Lekarz ma obowiązek przekazać  zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego do ZUS w ciągu 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia na formularzu wydrukowanym z systemu. E-ZLA powinno zawierać dane i informacje zawarte w zaświadczeniu na formularzu wydrukowanym z systemu. Jeżeli wprowadzenie do systemu i przekazanie e-ZLA w terminie 3 dni nie będzie możliwe lekarz przekazuje je nie później, niż w ciągu 3 dni roboczych od ustania przyczyn, które uniemożliwiają przekazanie zaświadczenia.

     Warunkiem pełnego skorzystania z dobrodziejstw elektronicznych zwolnień lekarskich jest założenie przez płatnika składek profilu informacyjnego płatnika, który tworzy się online i bezpłatnie za pomocą systemu udostępnionego przez ZUS – Platformy Usług Elektronicznych. Aby móc z niego skorzystać, płatnik musi być posiadaczem tzw. profilu zaufanego.

     Płatnicy składek, którzy nie zgłaszają do ubezpieczeń więcej, niż 5 osób, nie mają obowiązku, aby posiadać profil informacyjny w ZUS. Tym samym tacy pracodawcy będą otrzymywać wydruk elektronicznego zwolnienia lekarskiego, który będzie musiał dostarczyć im pracownik w ciągu 7 dni od momentu jego wystawienia. Oczywiście tacy płatnicy mogą dobrowolnie założyć profil informacyjny i tym samym otrzymywać drogą elektroniczną wystawione ich pracownikom elektroniczne zwolnienia lekarskie. Płatnicy, którzy nie mają obowiązku założenia profilu, a także ci, którzy mają taki obowiązek, a nie założyli profilu informacyjnego do końca 2015 r., muszą poinformować w formie pisemnej ubezpieczonych o obowiązku dostarczania papierowych zwolnień lekarskich od 1 stycznia 2016 r. z uwagi na brak profilu płatnika. W przypadku gdy zatrudnienie ubezpieczonego nastąpi po tym dniu - w pierwszym dniu podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.